ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A magyarjudit.hu weboldalt a CBE Consult Kft. üzemelteti.

 

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a CBE Consult Kft. (székhelye: 8175 Balatonfűzfő, Fűzliget sétány 1.D III.em. 7 .  cégjegyzékszáma: 01 09 678186 adószáma: 11817501-2-41) ismertesse Önnel a weboldalai működtetésével, egyes programjaival, konzultációkkal, egyéb szolgáltatásaival és a hírlevelek küldésével kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldalak működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a CBE Consult Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetősége: judit.magyar@cbeconsult.com

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 

 1. A www.magyarjudit.hu weboldalon feltüntetett programokra, szolgáltatásokra való jelentkezéshez és a programokon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő különböző programokat, szolgáltatásokat, egyéni konzultációkra való jelentkezés lehetőségét biztosítja a www.magyarjudit.hu weboldalon keresztül az érdeklődők számára. A jelentkezést követően az érdeklődő magánszemélyek (felhasználó) jogosultak a programokon, konzultáción való részvételre, az egyéb szolgáltatások igénybevételére. (adatkezelés célja)

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

 1. a programokra való jelentkezéshez és kapcsolattartáshoz szükséges, a felhasználó által jelentkezéskor megadott adatok: név, e-mail, telefonszám,
 2. egyéni coachingra való jelentkezéskor a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, személyes üzenet;
 3. egyéb, felhasználó által a weboldalon keresztül (kapcsolat menü) vagy egyéb módon (pl. e-mailben) megadott adatok: név, e-mail, személyes üzenet; lakcím, számlázási adatok, fizetés módja, a jelentkezés dátuma,
 4. a programot követően önkéntesen megadott véleményben szereplő adatok.

Az 1 – 2) pontokban megjelölt adatok tekintetében az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a jelentkezési folyamatban Ön által tett elfogadásával történik.

A 3) – 4) pontban megjelölt adatkörök esetében az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (Rendelet 6. § 1) a) pont) alapul, amelyet a kapcsolatfelvételkor vagy véleményének e-mail-es megküldésével adott meg.. Az Ön véleményét tartalmazó e-mail (4) pont) tartalmának feldolgozását követően Adatkezelő a véleményt anonim, vagy a véleményt küldő által engedélyezett adatokkal, fényképével teheti közzé weboldalán.

Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat kizárólag akkor továbbítjuk az adott program, szolgáltatás lebonyolításába bevont más szolgáltató számára (pl. felnőttképzési regisztráció) számára, ha ez feltétlenül szükséges.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján program, egyéb szolgáltatás végét követő 8. év végéig tároljuk.

 

 1. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő titkosítva tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

Adatkezelő a kezelt adatokat szerződéses adatfeldolgozó partnere, a Comprel Számítástechnika és Kommunikációs Bt. (Székhely cím: 1135 Budapest, Jász utca 65., Telefon: +36 20 9228291

Mail: comprel@comprel.hu) által biztosított informatikai rendszerben, a Dotroll Kft. által biztosított tárhelyen tárolja az Európai Unióban. 

 

3             Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a judit.magyar@cbeconsult.com email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
 6. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
 7. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 8. adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 5. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 6. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
 7. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
 8. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ügyfelszolgalat@naih.hu)
 9. Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

+36 20 951 4963

judit.magyar@cbeconsult.com

+36 20 951 4963

judit.magyar@cbeconsult.com